Escoltar

La prevenció de riscos en temps de pandèmia: una prioritat per a la UIB

Atesa la situació extraordinària en què ens vàrem trobar, la UIB va elaborar un procediment per prevenir i controlar la infecció per coronavirus entre el seu personal. Aquest procediment ha facilitat una gestió efectiva i eficaç de la incorporació gradual del personal, així com les pautes de seguiment i control de la situació.

El Servei de Prevenció de la UIB ha avaluat les condicions de tots els llocs de treball i ha aplicat mesures preventives i organitzatives (instal·lacions de mampares, distribució de màscares, de gel hidroalcohòlic, de material desinfectant...). A més, disposa de la previsió de presencialitat del personal, la qual cosa permet fer una detecció ràpida i eficaç dels contactes estrets. Juntament amb el SPCIUT, ha determinat la cabuda màxima dels espasi d’ús compartit i ha fet les actuacions necessàries per garantir la distància de seguretat.

Per altra banda, la Unitat Mèdica ha dut a terme la valoració mèdica de tot el personal de la Universitat per detectar les persones més sensibles a la malaltia i determinar en quines condicions poden fer treball presencial de manera segura. Així mateix, disposa de la informació clínica dels treballadors respecte de la possible simptomatologia compatible amb la COVID-19 abans d’incorporar-se als llocs de treball.

Paral·lelament, el Servei de Prevenció elabora infografies i procediments d’actuacions específiques, a més d’impartir sessions formatives sobre prevenció de riscs i mesures de protecció relacionades amb la COVID-19.

Detecció d’un cas de COVID-19 al campus

La setmana passada es va detectar un cas d’una persona contagiada de COVID-19 i la UIB va aplicar el protocol de prevenció, la qual cosa va significar:

- Desinfectar el recinte seguint el protocol establert per l'empresa concessionària.

  • Tancar el servei i enviar tot el personal a ca seva.
  • Ventilar la sala de manera natural durant unes hores.
  • Canviar els filtres de sistema general de la ventilació i del ventiloconvector.
  • Desinfectar amb lleixiu diluït 1:50 polvoritzat sobre el climatitzador i el ventiloconvector.
  • Fer un seguiment personalitzat de l'estat de salut i donar suport a les persones afectades.
  • Coordinar el cas juntament amb el centre coordinador de la COVID-19 de l'IB-Salut.

El Servei de Prevenció de la UIB treballa cada dia per garantir la prevenció de riscos entre els membres de la comunitat universitària. 

Data de publicació: 21/07/2020