Gestió sanitària dels casos de COVID-19 d'alumnes, PAS i del PDI

La Universitat ha actualitzat el seus protocols de gestió de casos de COVID-19 d'alumnes, professorat i personal d'administració i serveis:

Alumnes: Nova sol·licitud disponible a la UIBdigital

Els estudiants que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 i que pertanyin a un grup considerat de vulnerabilitat (60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca, i dones embarassades) o presentin simptomatologia greu que hagi requerit ingrés hospitalari tenen disponible la sol·licitud de comunicació de diagnòstic positiu per COVID-19 a UIBdigital.
 
També hauran d’emplenar la sol·licitud de comunicació de diagnòstic positiu per COVID-19 els estudiants que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 i facin pràctiques externes a centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i altres centres amb persones institucionalitzades.
 
Important: s’ha d’adjuntar el document o certificat mèdic corresponent a la prova diagnòstica i el document mèdic que acrediti alguna de les condicions de vulnerabilitat esmentades. Els estudiants de més de 60 anys és suficient que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 (procedent d’un centre de salut de l’IB-Salut).

Estudiants amb símptomes respiratoris lleus compatibles amb la COVID-19

Si no pertanyeu a cap grup considerat de vulnerabilitat, en cas d’inici sobtat de símptomes respiratoris lleus (tossina, mal de coll o rinorrea, amb febre o sense), no cal que empleneu cap sol·licitud a UIBdigital ni que feu quarantena. En tot cas, sí que heu de fer el següent durant els deu dies posteriors a l’inici de tenir símptomes:
  • Reduïu tant com pugueu les interaccions socials.
  • Duis sempre posada la màscara per interactuar amb altres persones.
  • Evitau el contacte amb persones vulnerables.

Estudiants que pertanyin a un grup de vulnerabilitat

Podeu informar-ne la UIB a través de l’adreça electrònica unitatmedica@uib.es.
Qui pot fer aquest comunicació?
  • Més grans de 60 anys
  • Dones embarassades
  • Persones immunodeprimides per causa intrínseca o extrínseca
En els dos darrers casos, s’ha d’acreditar la situació mitjançant un informe mèdic.

PAS i PDI

D'acord amb la normativa actual del Ministeri de Sanitat en matèria de vigilància i control de la COVID-19, que té en compte l’elevada cobertura de vaccinació actual, el context epidemiològic i la disminució de la gravetat de la malaltia, no es recomana quarantena obligatòria.

Seguint aquestes indicacions, els treballadors de la Universitat que tinguin símptomes respiratoris lleus (tossina, mal de coll o rinorrea, amb febre o sense) compatibles amb la COVID-19 i/o que tinguin un diagnòstic positiu per COVID-19 poden venir a treballar, però extremant les mesures preventives.

Les mesures preventives recomanades durant els deu dies posteriors a l'inici dels símptomes (o del resultat positiu) consisteixen a reduir tant com sigui possible les interaccions socials fent servir de manera constant la màscara i mantenint una higiene adequada de les mans. Especialment, cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

No obstant això, en cas que manifestin simptomatologia de gravetat, mala evolució (dispnea, febre que superi els 38ºC durant més de tres dies, etc.) o que pertanyin a un grup considerat de vulnerabilitat (60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca, i dones embarassades) han de contactar amb la Unitat Mèdica (971 17 34 61 o unitatmedica@uib.es) de la Universitat, i els indicaran el procediment que han de seguir.

 

Data de publicació: 01/04/2022